Compliance

Compliance


Společnost Ray Service si plně uvědomuje nezbytnost dodržování základních etických zásad i striktního dodržování právních předpisů a profesních standardů. Proto se společnost zavázala ke compliance programu, který implementuje potřebné nástroje a postupy, a to se zohledněním postavení společnosti na českém i zahraničním trhu, oblasti jejího působení a aplikovatelných profesních i zákonných požadavků.

Compliance program společnosti Ray Service je založen na prosazování elementárních principů etiky a integrity, které jsou vyjádřeny v Etickém kodexu společnosti. Pro usnadnění odhalování neetického chování či jednání v rozporu s právními předpisy je k dispozici Compliance linka a soubor navazujících postupů, které slouží k důkladnému vyšetření a řešení nahlášených problémů.
Ray Service se zavazuje efektivitu compliance programu pravidelně vyhodnocovat a zdokonalovat jej tak, aby minimalizoval aktuální rizika v relevantních oblastech.

Etický kodex Compliance linka Další nástroje compliance GDPR

"Hlavním cílem compliance programu je zajištění celkové integrity a prosazování hodnot společnosti v souladu s platnými právními předpisy. Jsme přesvědčeni, že naplňování těchto cílů upevňuje dlouhodobý růst, udržitelnost a úspěch společnosti Ray Service."

Etický kodex

Zaměstnanci

Společnost Ray Service považuje jednání v souladu s etickými zásadami za klíčový prvek úspěchu jakékoliv činnosti. Za tímto účelem vydala společnost Etický kodex, který obsahuje závazná pravidla našeho podnikání, jejichž dodržování vyžadujeme u všech zaměstnanců. Etický kodex pro zaměstnance je interním dokumentem společnosti a je záměrně přizpůsoben tak, aby odrážel relevantní situace a oblasti působení jejích zaměstnanců. Mezi ně patří například:
 • vymezení firemních hodnot a stanovení zásad profesní etiky,
 • stanovení odpovědností v rolích zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i společnosti jako takové,
 • ochrana práv zaměstnanců a stanovení povinností společnosti ve vztahu k zaměstnancům,
 • vymezení obchodních zásad a pravidel pro jednání se zákazníky a dodavateli,
 • opatření pro nakládání s informacemi,
 • podpora ochrany životního prostředí a komunitní angažovanosti.
Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Ray Service, jakož i na její management, členy představenstva a dozorčí rady. Vztahuje se také na všechny další společnosti náležící do skupiny 3G. Všichni jsou obeznámeni s důsledky případného porušení vymezených pravidel a zásad.

Obchodní partneři

K odpovědnému přístupu společnosti Ray Service patří i pečlivý výběr obchodních partnerů. Ray Service od všech obchodních partnerů očekává, že při svých činnostech budou dodržovat zásady a pravidla vyjádřená v Etickém kodexu obchodního partnera. Jsou zde zahrnuty zejména tyto oblasti:
 • dodržování etických zásad a právních předpisů
 • bezvýhradné respektování lidských práv i pracovněprávních předpisů;
 • zajištění férové hospodářské soutěže a čestného tržního chování, zákaz jakékoliv formy korupce;
 • podpora udržitelného rozvoje a ochrana životního prostředí;
 • implementace vymezených pravidel obchodním partnerem do praxe a zavedení efektivního systému detekce porušení pravidel a procesů směřující k nalezení řešení a zjednání nápravy.
Přijetí a dodržování Etického kodexu obchodního partnera je základním předpokladem jakýchkoliv smluvních ujednání mezi společností Ray Service a jejími partnery.

Compliance linka (whistleblowing)

Součástí funkčního compliance programu je přijímání oznámení týkajících se podezření na neetické či protiprávní jednání. Za tímto účelem Ray Service zřídil Compliance linku, prostřednictvím které může kterýkoliv zaměstnanec, obchodní partner či jiná osoba učinit oznámení. Identita oznamovatelů je důsledně chráněna a společnost se zaručuje, že vůči oznamovatelům nebude vedeno jakékoliv odvetné opatření či znevýhodnění.

Ray Service se zavazuje každé důvodné oznámení objektivně a včas prošetřit, zjistit kořenovou příčinu a zavést vhodná nápravná opatření. Součástí je také následná kontrola opatření a jejich účinnosti i reporting zjištěných porušení a výsledků opatření vedení společnosti. Rovněž oznamovatel je vždy obeznámen s postupem šetření i o jeho výsledku. Nastavený způsob přijímání a nakládání s oznámeními plně reflektuje požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
Co lze oznamovat skrze Compliance linku
 • podezření na porušení zákona či oborových předpisů,
 • neetické jednání, porušení Etického kodexu,
 • jakékoliv známky korupčního jednání (nabídka úplatku, přislíbení odměny a jiné),
 • podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže,
 • neoprávněné zpřístupnění informací,
 • zkreslování informací, falšování dokumentů,
 • jednání při střetu zájmů a další

Jak podat oznámení

Webová aplikace

Využití webové platformy je snadným způsobem, jak podat své oznámení, nahrát případné podklady, dále komunikovat v průběhu šetření a být informován o jeho výsledku. To vše je možné i v případě, pokud se oznamovatel rozhodne vystupovat anonymně. Oznamovací formulář obsahuje pokyny k učinění podání a je dostupný neustále. Pro podání oznámení si nemusíte vytvářet žádný účet.

Ostatní způsoby


Podat oznámení můžete rovněž telefonicky, emailem či osobně:
Alena Horáková
tel. 572 434 308
e-mail: alena.horakova@rayservice.com

Etická linka

Přijatými oznámeními se zabývá tým řešitelů, který má za úkol podněty nestranně a nezávisle prošetřit. K tomuto slouží interní předpis společnosti a soubor definovaných postupů.

Další nástroje compliance programu

Interní nástroje společnosti

Součástí compliance programu je dále soubor interních předpisů a zavedených procesů, které upravují postupy a jednání zaměstnanců společnosti v klíčových oblastech. Tyto oblasti zahrnují zásady obchodního jednání (včetně přijímání či poskytování darů a pohoštění, postupů pro prevenci střetu zájmů), opatření proti korupci, pravidla hospodářské soutěže, specifika zahraničního obchodu a požadavky obranného průmyslu. Zaměstnanci jsou se souvisejícími předpisy obeznámeni a v tématech pravidelně školení.

Dodavatelský řetězec

Ray Service si také klade za cíl prosazovat zavedení compliance programu u svých dodavatelů. Činí tak souborem opatření, kdy v první řadě podmiňuje spolupráci s dodavatelem dodržováním Etického kodexu. Řada dalších opatření je pak obsažena Všeobecných nákupních podmínkách společnosti Ray Service. Plnění jednotlivých povinností společnost ověřuje při pravidelných auditech dodavatelů a pomocí dotazníkových šetření.