Řízení kvality a environmentu

Řízení kvality

Politikou kvality a environmentu skupiny společností Ray Service, a.s., je nejlepší možné uspokojení potřeb zákazníka prostřednictvím produktů a služeb nejvyšší kvality.

Ray Service, a.s., zavazuje a zmocňuje všechny své zaměstnance k realizaci této politiky prostřednictvím následujícího směřování:

  • Učiňte zkušenost zákazníka se skupinou Ray Service, a.s., tou nejlepší v oboru
  • Rozumějte potřebám zákazníka a poskytujte mu produkty, které tyto potřeby uspokojí
  • Integrujte principy do všech procesů a rozhodovací praxe
  • Neustále zlepšujte efektivitu systému, procesů a produktů pro zvýšení jejich hodnoty pro zákazníky, akcionáře a zaměstnance
  • Nastavujte požadavky na kvalitu a přesvědčujte o nich dodavatele, partnery a kooperanty
  • Udržujte systém řízení kvality v souladu se zdravým rozumem a normami
  • Řiďte se odpovídajícími zákonnými požadavky
  • Konejte všechny aktivity i s ohledem na životní prostředí
Parts Per Million
1103
Aktuální stav Jedná se o hodnotu za posledních 24 měsíců, tzn. např. pro výpočet hodnoty PPM za měsíc prosinec 2021 jsou použity měsíce prosinec 2019 – listopad 2021.

Způsob výpočtu PPM:

Počet kusů výrobků
reklamovaných zákazníkem
PPM = ------------------------------ × 1 000 000
Celkový počet
dodaných kusů výrobků
On-Time Delivery
97,36 %
Aktuální stav Jedná se o hodnotu za letošní rok, tzn. na začátku každého roku začínáme počítat novou hodnotu OTD.

Způsob výpočtu OTD:

Počet dodaných položek
v potvrzeném termínu
OTD = ------------------------------ × 100%
Celkový počet
dodaných položek
Světové pokrytí
Ray Service, a.s.
Staré Město


Česká republika
Prohlášení k REACH a RoHS
 

Ray Service se ztotožňuje s globálními snahami v oblasti ochrany životního prostředí i ochrany lidského zdraví a bezpečnosti. Vedle dalších aktivit tak ve snaze co nejvíce přispět těmto snahám úspěšně naplňuje požadavky ISO 14001. Kromě toho Ray Service velmi obezřetně vybírá své dodavatele a podrobuje je důkladnému auditu. Očekává od nich důkladné naplňování požadavků mezinárodních předpisů REACH a RoHS.

Pokud jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (známé pod zkratkou „REACH“), Ray Service vystupuje v roli následného uživatele, popřípadě v roli distributora. Jako takový tedy postupuje obratem veškeré požadavky na informace v oblasti REACH, které obdrží od svých zákazníků, na své dodavatele, a usiluje o jejich komunikaci a vyřízení v co nejbližší době.

Co se týče Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. „RoHS 2“), většina našich produktů je speciálně určena pro využití v leteckém či obranném průmyslu, a jsou tedy vyloučeny z působnosti RoHS 2. Nicméně pokud obdržíme požadavek zákazníka na produkty, které vyhovují RoHS 2, pak jej okamžitě komunikujeme směrem na dodavatele a naplňování takového požadavku kontrolujeme podle prohlášení dodavatele.

Mimoto, v případě, že jakékoliv zboží či materiál dovážený do Ray Service obsahuje některý z konfliktních minerálů ve smyslu ustanovení sekce 1502 tzv. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, požadujeme po našich dodavatelích, aby poskytli prohlášení výrobce ohledně původu těchto konfliktních minerálů.


Více informací o REACH a RoHS